House
‘Dear Friends, We are happy to share with you the news of six families being able to live in new homes after ...
An EU funded project
Shoqata Nëna Terezë asiston familjet me të ardhura të ulta dhe gratë rurale në Kosovë. ShHBK “Nëna Terezë” në ...