Projects

Projects 2021

The project aims to address problems affecting marginalized groups who are disproportionally impacted by the Covid-19 crisis.
SPECIFIC PROJECT OBJECTIVES:
-To enhance the quality of home-based services for 30elderly and children with disabilities. To improve the socio-economic wellbeing of vulnerable groups such as the elderly and children with disabilities.
To provide psycho-social support for the project target group. Read More


CONEX Balkan:Covid-19 Nexus response for improving the socio economic situation of marginalized people in 6 Western Balkan
countries.

Pleased to announce that Mother Teresa
Society is part of the CONEX Balkan COVID 19
response project for improving the socioeconomic situation of marginalized people in six Western Balkan countries. More specifically project aims to improve the resilience against crisis and socio economic situation for older
people, women and PwD affected by COVID 19 crisis. Read More


Projekti “Supporting returnees and people at risk of illegal immigration including beneficiaries affected by COVID19” 
Thelbi i programit është arsimimi profesional dhe një perkrahje materiale (pajisje çantë), por premisa e programit është që mbështetja të jetë mjaft e gjerë dhe afatgjatë për të siguruar që familjet vazhdojnë të përfitojnë nga ajo insentive në të ardhmen. Masat kundër COVID-19 patën një ndikim të rëndësishëm tek të kthyerit duke rritur nivelin e tyre të cenueshmërisë në përgjithësi. Përvoja afatgjatë në terren, ekipi profesional dhe i arsimuar do të ndërtojë ekspertizën e nevojshme në menaxhimin dhe zbatimin e suksesshëm dhe profesional të projektit.. Read More..


Qëllimi Kryesor projektit”Te moshuarit brenge per te gjithe” është që të mbështeten personat e moshuar dhe të vetmuar, pa përkujdesje apo pa perkujdesje të mjaftueshme, duke e ngritur nivelin perkudjesjes sociale, shendetsore, ushqyeshmërisë dhe kujdesit shtepiak në pergjithësi. Projekti ofron aktivitete multidiciplinare të cilat do të ngrisin mirëqenien ekonimike shendetësore por edhe atë sociale të 30  të identifikuarve ( fëmijë dhe të moshuar) në rajonin e Prizrenit, respektivisht ne Mamushe dhe Rahovec, dhe Prizren .Read More..

Projekti“Politikat Lokale në Komunat Multietnike” 
Qëllimi thelbësor i projektit është studimi, i cili do të vlerësojë gjendjen aktuale të respektimit të të drejtave të komunitetit jo shumicë në Kosovë. Ai do të përqendrohet në tre komuna dhe do të analizojë zbatimin e ligjeve dhe politikave, funksionimin e institucioneve dhe praktikave të mira për mbrojtjen e të drejtave të njeriut dhe integrimin e komuniteteve. Read More..

Projects 2020

“Supporting Kosovo vulnerable community through Safety Net Projects”
For fifteen years now the community of Hoganas from Sweden has come together to support the most vulnerable groups in Kosovo. Safety Net project has been implemented specifically at Mitrovica region as most poverty affected area. People with disabilities, Women breadwinners, Elderly and families living in deprived social situation have been selected as project target groups. Read More..

Fuqizimi ekonomik i grupeve të  Margjinalizuara në  Kosovë
Nga 100 perfituesit e projektit nëse bëjme segregacion permes gjinisë dalin që 54 janë femra ndersa 46 mashkuj. Nga perkatësia etnike 91% janë shqiptarë, 9% të etnive jo shumicë. Nga pergaditja shkollore e perfituesve 68% kanë perfunduar shkollë të mesme , 16% të lartë dhe 16% kanë perfunduar shkollimin fillor. Read More..


Fletushkë informative rreth projektit ‘Për një perkujdesje  të meritueshme”
Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë (OBSH), mjediset fizike dhe shoqërore janë përcaktuesit kryesorë të faktit nëse njerëzit mund të qëndrojnë të shëndetshëm, të pavarur dhe autonomë në moshën e tyre të vjetër. Si dhe të fuqizojë të moshuarit në moshë, në shëndet më të mirë fizik dhe mendor, Read More..


Projekti: Zgjedhjet Parakoheshme Parlamentare 2019
Si rrjedhojë e mos stabiliteti dhe jo qendrueshmerise politike me daten 23 Gusht u be shperberja e parlamentit të Kosovës. Me kete rast Presidienti I Republikes se Kosoves shpalli zgjedhjet e parakohshme parlamentare me daten 6 Tetor 2019. Read More..


Project   ” Socio economic reintegration of vulnerable families”
The project is supported by Caritas Austria (Caritas Tirol) and their actions seek to respond to the most poverty affected category, (women, youth, returnees and families living in social deprived situation living in
rural area). Read More


Fostering small scale support for marginalized groups in Kosovo
The project “Fostering small scale support for marginalized groups in Kosovo” is a seven month project financed by SDC small grants program. It is focused on promotion of family scale entrepreneurship in rural area as mean of family empowerment and economic growth. Through the stimulation of the beekeeping project, we think it can become one of the potentials for reducing the poverty rate in rural area and increasing the economic sustainable development. The project targeted 6 families in attaining new skills on beekeeping cultivation. Read More.


“Enhancing employment and self-employment for returnees and people at risk of illegal immigration”
To measure success of the project, MTS has designed a format for individual interview. Below are outcomes of three interviews as success stories.Read More


Projekti “Përkrahje personave të vetmuar dhe të moshuar të nacionaliteteve të ndryshme në gjendje
të rende social”

Qëllimi Kryesor I këtij projekti është që të mbështeten personat e moshuar dhe të vetmuar, pa përkujdesje
apo pa perkujdesje të mjaftueshme, duke e ngritur nivelin perkudjesjes sociale, shendetsore,
ushqyeshmërisë dhe kujdesit shtepiak në pergjithësi. Projekti ofron aktivitete multidiciplinare të cilat do të
ngrisin mirëqenien ekonimike shendetësore por edhe atë sociale të 30 të identifikuarve ( fëmijë dhe të
moshuar) në rajonin e Prizrenit. Read More


Manual
“Për një pleqeri të dinjitetshme” Perkrahje personave të vetmuar dhe të moshuar të nacionaliteteve të ndryshme në gjendje të rendë sociale”


Final Report
“Support for lonely and elderly peopleof different nationalities in poor social state”


Projekti “Për nje pleqeri te dinjiteshme —Perkrahje personave të vetmuar dhe të moshuar të nacionaliteteve të ndryshme në gjendje të rende social.
Qëllimi Kryesor I këtij projekti është që të mbështeten personat e moshuar dhe të vetmuar, pa përkujdesje apo pa perkujdesje të mjaftueshme, duke e ngritur nivelin perkudjesjes sociale, shendetsore, ushqyeshmërisë dhe kujdesit shtepiak në pergjithësi. Projekti ofron aktivitete multidiciplinare të cilat do të ngrisin mirëqenien ekonimike shendetësore por edhe atë sociale të 30  të identifikuarve (të moshuar) në rajonin e Prizrenit. Read More..


Project „Back Home –reintegration of returnees and socially deprived families”
The project´s overall goal is to contribute to a reduced migration pressure in Kosovo and to foster the (re)integration of Kosovan population by establishing sustainable economic activities and increasing the well-being of 100 returnees and 20 socially deprived households.  Targeted areas are those, which were highly affected by the wave of emigration in late 2014/early 2015 (areas around Mitrovica, Ferizaj and Pristhina).Read More


Reintegracija povratnika i socijalno ugroženih porodica
Krajnji cilj Projekta je da doprinese smanjenim pritiskom migracija na Kosovu i da podstiče (re) integraciju kosovskog stanovništva kroz uspostavljanje održive ekonomske aktivnosti i povećanja blagostanja 100 povratnicih porodica i 20 socijalno ugroženih domaćinstava. Ciljnim područjima su oni, koji su pogođeni talasom emigracije krajem 2014 / početkom 2015. godine (region Mitrovice, Prištine i Uroševca). Read More


Projekti „Kthimi në Shtepi –reintegrimi i të kthyerve dhe familjeve të privuara sociale”
Qëllimi i përgjithshëm projektit është të kontribuojë  në uljen e presionit migrues  në Kosovë dhe të kujdeset për (ri) integrimi i popullatës së Kosovës përmes krijimit të aktiviteteve të qëndrueshëme ekonomike dhe rritjen e mirëqenies e 100 të kthyerve dhe 20 familjeve të rrezikuara sociale. Zonat e synuara janë ato të cilat janë prekur shumë nga vala e emigrimit në fund të vitit 2014 / fillim të vitit 2015 (zonat përreth Mitrovicës, Ferizaj dhe Prishtinë). Read More

Infrastructure support of communities

Housing Program 2011

Mother Teresa Society (MTS) recently signed an agreement with the Mother Teresa Society of Switzerland to construct six new houses and two partial rehabs for eight vulnerable families living in Kosova. From 2000 to date, Mother Teresa Society has reconstructed 165 new houses in Kosovo.

The major donors involved were MTS Switzerland, Caritas Vienna, Diaconie Austria, and through the successful public donation of the public event: “The poor are among us let’s find and help them.” read more


SOCIO-ECONOMIC PROJECT

Beehive Support project

MTS works tirelessly to bring Kosovar families out of poverty by offering them with small-scale income generating projects. In 2011, (10) new families will be trained and equipped with beehives facilitating their advancement out of poverty.

The major donors of the Income generation projects are: Caritas Vienna, Loppan –Hoganas, and Swiss development and Cooperation (SDC). read more


HUMANITARIAN PROJECT

Hope and Aid Direct Humanitarian Convoy

In May of 2011, 26 HAAD volunteers together with MTS volunteers and other supporters managed to deliver aid to 1,423 families with a total of 7,865 family members during a one-week period.

The implementation of this extraordinary HAAD convoy would not have been so possible if it weren’t for the collaborative help and support of the volunteer network of HAAD and MTS, Customs of Kosova, the Insurance Association of Kosova, AUK students, Food and Veterinary Agency and countless more. read more


Safety Net Project

In 2011 alone, with support of Mother Teresa Switzerland, 100 families will be supported twice with food and essentials during month of Ramadan (July).

Also helping in the effort: “M&Sillosi” Mill from Xerxë is matching the flour quantity per family—doubling the amount of flour available to these families! read more

“A voice for the voiceless” (those marginalized in Kosovar society)

Through a network of NGO’s working together to gather information and research MTS has been able to encourage and support the following initiatives:

  • Social inclusion
  • Advocacy and lobbing on behalf of socially excluded communities
  • Increased public awareness leading to i) ongoing public donation and ii) a growing network of volunteer groups
  • Standing up for the rights of the ‘voiceless’

Civic Dialogue Program

Civic Dialogue (CiD), a non-partisan, multi-ethnic initiative of non-governmental organizations (NGOs) from Serbia and Kosovo, was launched in 2002 to abrogate the consequences of the violent conflicts in former Yugoslavia.

This program includes, but is not limited to:

  • Reconciliation: Coming to terms with the recent past
  • Youth and Gender issues
  • Freedom of Expression and media
  • Free movement of peoples
  • Free trade.read more

Voluntary Return and Reintegration Program

Digital image

Mother Teresa Society, through Voluntary Returns and Reintegration programs, aim to promote sustainable voluntary return and reintegration of Kosovars returning from EU countries. This is done in an effort to improve economic prospects for the returnees and their families. From 2002 to date, MTS has facilitated the return of 59 families with a total of 325 families members safely to Kosovo.

MTS partnered with the following organizations to allow these families safe return: International Organization for Migration (IOM) Program and European Reintegration Support Organizations (ERSO) II program.Recently, MTS has signed a contract with ‘Stichting Mondiale Samenleving’ (SMS) and The Mediation Agency for Return from the Netherlands to continue this program. read more


Peace Ambassadors of Kosova

Based on MTS statistics, over 1300 children were orphaned in Kosovo with one or both parents killed during the war.

AMother Teresa Society seeks to work with children victims of the war and transform the anger and trauma these children have experienced into something beneficial to themselves, their families, community and tomorrow to the entire society. Each year MTS organizes a Summer Camp for PA with different topics and themes. This year (2011) in July, a group of P.A. will attend a 7-day camp with lectures on anthropology and ethnography of the village Theth in Albania. read more